JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

Ceny

Smluvní:
Ve většině případů bývá odměna sjednávána na základě dohody s klientem. Dohoda se odvíjí od charakteru a objemu poskytovaných služeb a bývá sjednávána zejména takto:

  1. Paušální odměna v měsíční výši (v případě dlouhodobější spolupráce dle objemu poskytovaných služeb – využívají zejména firmy a obce)
  2. Hodinová sazba (užívána tehdy, jestliže není dopředu možno stanovit dobu trvání poskytování právní pomoci)
  3. Odměna za vyřízení věci (dohodnuta za vyřízení věci bez ohledu na délku trvání a na objem poskytnutých prací)

Mimosmluvní:
V případě, že nedojde k dohodě, odvíjí se výše odměny od sazeb stanovených vyhláškou č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), a to v závislosti na povaze a počtu úkonů.


Konkrétní výši odměny je možné určit po seznámení s Vaší záležitostí. V případě, že chcete znát orientační cenu, můžete mě kontaktovat pro přibližné určení její výše.

 

Dovolujeme si Vás dále upozornit, že advokátce náleží kromě odměny za právní pomoc též náhrada výdajů, jízdné, náhrada za ztrátu času, apod. Advokátka je plátcem DPH a k uvedeným částkám tedy bude připočtena DPH v zákonné výši. Veškeré platby se hradí k výzvě advokátky, přičemž advokátka je oprávněna od klienta žádat ve smyslu ust. ยง 22 zák. o advokacii přiměřenou zálohu, úhradu je možno uskutečnit v hotovosti v sídle advokátky nebo bankovním převodem na její účet vedený u ČSOB a.s. - č. ú.: 181898760/0300.

Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Není-li ujednáno jinak, je výpověd vhodné učinit písemnou formou na adresu advokátky, případně též formou e-mailové komunikace, byly-li při této komunikaci použity e-mailové adresy příjemce i odesilatele druhé straně známé.